Eduskuntavaaliohjelma

Oikeudenmukainen Suomi kaikille, ei harvoille!

Savo-Karjalan Vasemmiston eduskuntavaaliohjelma 2019

Savo-Karjalan Vasemmisto luottaa ihmisiin, yhdessä tekemiseen sekä tähtää eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentämiseen, ryhtyy tositoimiin ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi ja panostaa osaamiseen.

Vähennämme köyhyyttä ja eriarvoisuutta

Suomi on jakautunut niihin joilla menee hyvin ja toisiin, jotka tippuvat kelkasta. Me haluamme rakentaa Suomen, joka perustuu välittämiselle ja uskolle ihmiseen. Meidän Suomessamme oikeus luottaa tulevaisuuteen kuuluu kaikille eikä vain harvoille.

Näin vähennämme köyhyyttä ja eriarvoisuutta:

 • Takaamme jokaiselle oikeuden päästä viikossa terveyskeskukseen maksutta
 • Oikeus arvokkaaseen vanhuuteen kaikille
 • Puramme epäoikeudenmukaisen ja nöyryyttävän aktiivimallin
 • Turvataan valtion tulot oikeudenmukaisella verotuksella
 • Laitamme aggressiivisen verosuunnittelun kuriin
 • Savo-Karjalaan aito ja laajennettu perustulokokeilu

Terveyskeskusmaksuista luovutaan. Muutamme hoitotakuuta ja ohjaamme terveyskeskuksiin lisää resursseja, jotta jokainen pääsee kiireettömissä tapauksissa korkeintaan viikossa terveyskeskuslääkärin vastaanotolle.  Säädetään yksi 760 euron euron vuosittainen maksukatto lääkkeille, terveyspalveluille ja Kelan korvaamille matkakustannuksille. Turvataan julkiset lähipalvelut riittävän lähellä ihmistä sekä turvataan asukkaiden vaikutusmahdollisuudet lähipalveluihin.

Ikääntymispolitiikassa pitää huomioida ikäihmisten moninaisuus. Jokaiselle ikäihmiselle kuuluu oikeus elää arvokasta elämää elämänsä loppuun asti, eikä päätyä “säilytettäväksi”. Vanhustyössä on oltava riittävästi ammattitaitoista henkilöstöä. Työntekijöiden nollatunti- ja runkosopimusten sijasta tulee suosia vakituisia työsuhteita ja työehtosopimuksia on noudatettava. Vanhusten itsemääräämisoikeus on turvattava ja hoivan on vastattava tarpeisiin. On kehitettävä rinnakkain uudentyyppisiä yhteisasumisen muotoja, vanhainkoti- ja pitkäaikaishoivaa sekä omais- ja kotihoitoa.

Aktiivimalli on osoittautunut epäoikeudenmukaiseksi massaleikkuriksi, joka rankaisee ihmisiä työttömyyden tai jopa sairauden perusteella, kasvattaa toimeentulotukimenoja ja aktivoinnin sijasta pahentaa sosiaaliturvajärjestelmän byrokratialoukkuja. Aktiivimali tuottaa tilastollista harhaa työllisyyden noususta, koska sen toimenpiteissä, esimerkiksi työkokeilussa ja kuntouttavassa työtoiminnassa, olevat eivät kuulu tilastoinnissa työttömiin.

Veropolitiikan keskeinen tavoite on turvata hyvinvointivaltion rahoituspohja. Tuloverotuksen progressiota lisätään. Pienituloisten verotuksen keventämiseksi kunnallisverotuksen perusvähennystä nostetaan tuntuvasti niin, että valtion korvaa tulomenetykset kunnille. Selvitetään ansio- ja pääomatulojen yhtenäistämistä. Listaamattomien yritysten omistajien kohtuuttomat osinkoverohelpotukset poistetaan. Pienten pääomatulojen verotusta kevennetään. Verosuunnittelua varten tehtyjen omistusjärjestelyjen veroetuja karsitaan, jotta yhtiöiden osakkeiden suora omistus on yhtä kannattavaa kuin omistaminen erilaisten omaisuusjärjestelyiden kautta.

Yritysten aggressiivinen verosuunnittelu aiheuttaa suuren loven valtion verotuloihin. Verovälttelystä kärsivät eniten köyhimmät kansalaiset, sillä menetetyt verot ovat pois peruspalveluiden rahoittamisesta. Velvoitetaan yritykset raportoimaan julkisesti verotietonsa maakohtaisesti. Harmaan talouden kitkemiseksi laajennetaan pakollisen veronumeron käyttöä rakennusalalta majoitus- ja ravitsemusalalle, kiinteistöpalvelualalle, telakkateollisuuteen ja teknologiateollisuuteen. Tyyppihyväksyttyjen kassakoneiden käyttö tehdään pakolliseksi.

Savo-Karjalaan aito ja laajennettu perustulokokeilu, jonka avulla tutkitaan perustulon vaikutuksia suomalaiseen työikäiseen väestöön. Sipilän hallituksen toteuttama perustulokokeilu 2000 pitkäaikaistyöttömällä ei antanut riittävästi vastauksia, koska kokeilu jätti työssäkäyvien ihmisten lisäksi ulkopuolelle kaikista nuorimmat ikäryhmät ja opiskelijat.

Ryhdymme tositoimiin ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi

Ilmaston lämpeneminen vaikuttaa ihmisten elinoloihin kaikkialla maailmassa. Me olemme viimeinen sukupolvi, joka voi pysäyttää ilmaston lämpenemisen. Keinot ilmastokriisin ratkaisemiseksi ovat tiedossa, nyt tarvitaan vain päättäväisiä toimia. Me torjumme ilmastonmuutosta ja reagoimme sen aiheuttamiin uhkiin. Rakennamme ekologisesti kestävämpää Suomea.

Näin otamme niskalenkin ilmastonmuutoksesta:

 • Nostamme Suomen raiteille
 • Teemme maanviljelijöistä ja metsänomistajista ilmastosankareita
 • Uudistamme suomalaisen kaivoslainsäädännön
 • Ratkaisemme ilmastonmuutoksen sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla
 • Teemme puurakentamisesta kärkihankkeen ja laitamme sisäilmaongelmat kuntoon
 • Suomen luonto tarvitsee turvakseen vahvan ympäristöhallinnon

Panostamme rataverkon peruskorjaukseen ja ratapihoihin. Nyt on itäradan parantamisen vuoro: poistetaan tasoristeykset Savon ja Karjalan radoilta ja rakennetaan oikorata Porvoosta Kouvolaan, näin mahdollistetaan kolmen tunnin junayhteys Kuopiosta ja Joensuusta pääkaupunkiseudulle ja Helsinki-Vantaan lentoasemalle. Varmistetaan raideliikenteen toimintaedellytykset Kuopiosta ja Joensuusta pohjoiseen. Kannatamme tavaraliikenteen rataveron poistamista, jotta saamme tavarankuljetustusta siirrettyä raiteille entisestään.

Maa- ja metsätalous ovat ratkaisevassa roolissa hiilinielujen kasvattamisessa. Luomme metsänomistajille kannustinjärjestelmän, joka palkitsee hakkuiden lykkäämisestä – eli hiilinielun vahvistamisesta. Järeämmästä puusta saa paremman hinnan, joten vaikka tulot viivästyvät ja osa kannustimesta perittäisiin verotuksessa takaisin, saisi metsänomistaja kuitenkin taloudellisen hyödyn hiilivaraston kasvattamisesta.

Säädämme lain siitä, että kaivoksista louhittavat maaperän rikkaudet kuuluvat lähtökohtaisesti kansalaisille ja yhteiskunnalle. Kunnille säädetään yksiselitteinen oikeus päättää kaivostoiminnan sallimisesta ja kieltämisestä alueellaan. Malminetsintä luonnonsuojelualeilla lopetetaan, ja louhitusta malmista maksetaan yhteiskunnalle korvausta veron kautta. Kaivosten perustamista rajoitetaan luonnolle arvokkaiden alueiden lähistöllä.

Ilmastonmuutosta pitää hillitä sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla. Lentoveron avulla ohjaamme ilmastonmuutosten kustannuksia erityisesti suurituloisille paljon lentäville. Energiaremonttituella tuemme maaseudun pienituloisia oman kiinteistön lämmistysjärjestelmän uudistamisessa. Tuemme pienituloisten mahdollisuuksia muuttaa bensiini- ja diesel-autoja biokaasu- tai etanolikäyttöisiksi.

Nostamme seuraavalla vaalikaudella puurakentamisen kansalliseksi kärkihankkeeksi, ja edistämme puurakentamista muun muassa uudistamalla rakennusmääräyksiä. Haluamme tehdä Savo-Karjalasta puurakentamisen edelläkävijän, josta otetaan mallia ympäri maailmaa. Puutuotteiden jalostusarvon nostaminen on kansataloudellisesti järkevää. Puurakentamisen edistäminen on myös ilmaston kannalta kannatettavaa – hiilivarasto säilyy, kun puuta käytetään rakennusmateriaalina. Laadukas puurakentaminen on myös hyvä tapa torjua sisäilmaongelmia.

Rakennamme vahvan ja riippumattoman ympäristöhallinnon. Luonnon monimuotoisuutta edistävien ohjelmien ja hyvän lainsäädännön lisäksi on oltava vahva, riittävästi resursoitu ja riippumaton ympäristöhallinto.

Panostamme osaamiseen

Suomi menestyy parhaiten, kun jokaisella maamme työikäisellä on mahdollisuus reiluun ja turvalliseen työelämään – iästä, koulutuksesta, ammatista ja työmarkkina-asemasta riippumatta. Meidän tavoitteemme on yksinkertainen: haluamme rakentaa Suomesta tasa-arvoisen työelämän kärkimaan, jossa työtehoa kasvatetaan työhyvinvointia ja ammattiosaamista lisäämällä, ei työntekijöitä kurittamalla.

Näin luomme Suomeen työtä panostamalla osaamiseen:

 • Turvaamme kaikkien oikeuden varhaiskasvatukseen ja pienennämme perusopetuksen ryhmäkokoja
 • Turvaamme mahdollisuuden korkeakoulutukseen jokaisessa maakunnassa ja teemme toisen asteen koulutuksesta alueellisesti saavutettavaa
 • Nostamme tutkimuksen, kehityksen ja innovaatioiden rahoituksen maailman huipulle
 • Parannamme itsensätyöllistäjien ja pienyrittäjien asemaa
 • Teemme tasa-arvoisen perhevapaauudistuksen 6+6+6 -mallin mukaan
 • Teemme alipalkkauksesta lain vastaista ja takaamme ay-liikkeelle kanneoikeuden

Palautamme tasa-arvoisen oikeuden varhaiskasvatukseen kaikille lapsille ja ulotamme velvoittavan maksuttoman esiopetuksen maksuttoman esiopetuksen viisivuotiaisiin lapsiin. Varhaiskasvatukseen osallistumisen astetta nostetaan laajentamalla maksuttomuutta, laadukkailla sisällöillä ja tarvittaessa esimerkiksi erityisrahoituksella alhaisen osallistumisasteen alueilla. Taloudellisen voiton tekeminen varhaiskasvatuksella estetään kuten perusopetuslaissa on tehty. Perusopetuksen ryhmäkoot pienennetään. Ryhmäkoot vaikuttavat suoraan koulujen työilmapiiriin ja opiskelijoiden madollisuuksiin saada yksilöllistä tukea. Teemme toisesta asteesta maksuttoman ja otamme käyttöön koulutustakuun.

Koulutus on keskeisessä roolissa, niin eri alueiden työvoiman saatavuuden ja työllisyyden kuin nuorten hyvinvoinnin näkökulmista. Korkeakouluverkkoa kehitetään korkeakoulujen omien vahvuuksien ja alueellisten osaamistarpeiden mukaan. Yliopistojen tehtävä on turvata korkeatasoisen tieteen teon sekä antaa tutkimukseen perustuvaa opetusta. Jokaisessa maakunnan keskuskaupungissa tulee olla korkeakoulun tasoista koulutusta, jolla huolehditaan työvoiman saannista ja koulutuksellisesta tasa-arvosta.  Myös toisen asteen koulutus ja koulutuspaikkojen riittävä tarjonta on keskeistä aluepolitiikan näkökulmasta. Haluamme, että eri paikkakunnilla on mahdollisuus valita useista koulutuspoluista ja toisen asteen koulutus on alueellisesti saavutettavaa.

TKI-rahoitusosuus on nostettava vähintään viiteen prosenttiin seuraavan kahden hallituskauden aikana. Valtion tutkimusrahoituksen painopistettä pitää siirtää tuntuvasti yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen perusrahoitukseen. Kilpailutetun rahoituksen tulee olla vain täydentävää rahoitusta. Uudistetaan tutkimusrahoitus siten, että järjestelmä on yksinkertaisempi, läpinäkyvämpi ja tehokkaampi.

Tuemme kotimaisia pienyrittäjiä nostamalla arvonlisäverollisen myynnin alarajaa 30 000 euroon. Pienyrittäjien ja itsensätyöllistäjien sosiaaliturvaa parannetaan ottamalla käyttöön työttömyysturvan ennakkopäätösjärjestelmä ja yhdistelmävakuutus. Rakennamme pienten yritysten ja itsensätyöllistäjien käyttöön avoimella lähdekoodilla toteutetun ilmaisen digitaalisen työkalupakin, jonka kautta pienyrittäjät saisivat esimerkiksi taloushallintoon ja palkanmaksuun tarvittavan ohjelmiston käyttöönsä.

Mahdollistetaan perhevapaiden tasaisempi jakaminen: 6+6+6 -mallin antaa mahdollisuuden kuuden kuukauden ansiosidonnaiselle perhevapaajaksolle kummallekin vanhemmalle, jonka lisäksi vanhemmat saavat vapaasti päättä, miten kolmannen jakson vapaita jaetaan. Ketään ei pakoteta mihinkään, mutta valinnanvapaus ja tasa-arvo paranevat.

Ihmisellä pitää olla oikeus tulla toimeen palkallaan. Yleissitovan työehtosopimuksen alittavan palkan maksaminen on muutettava virallisen syytteen alaiseksi rikokseksi. Alipalkkauksen kriminalisoinnista hyötyisivät rehelliset työnantajat ja työehtosopimusten mukaista palkkaa ansaitsevat työntekijät. Annetaan ammattiliitoille kanneoikeus. Yksittäiselle työntekijälle on hyödyllistä, ettei hän joudu olemaan yksin riitatilanteessa työnantajaa vastaan vaan ammattiliitto voi ajaa hänen asiaansa.

TUTUSTU EDUSKUNTAVAALIEHDOKKAISIIMME!