Vähemmän hallintoa – enemmän lähipalveluja

Pohjois-Savon Vasemmisto esittää ja kannustaa Pohjois-Savon Liittoa laajentamaan nyt tehtyä esitystä siten, että se kattaisi kokonaisvaltaisesti koko maakunnan palvelutuotannon ja hallintorakenteen kehittämisen tarpeet nyt esitettyjen kolmen palvelualueen pohjalta. Ns. rajatapauksissa kuntien itsehallintoa tulee kuitenkin kunnioittaa niin, että niillä on mahdollisuus itse valita yhteenliittymänsä.

Pohjois-Savon Vasemmisto pitää julkaistussa työryhmämuistiossa hyvänä sitä, että siinä kootaan yhteen sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä.  Asian tärkeys korostuu väestön ikärakenteen muuttuessa entistä vanhusvoittoisemmaksi. Myönteistä on myös ennaltaehkäisevän toiminnan korostaminen ja esitykset rakenteellisten terveyserojen kaventamisesta, palvelujen jalkautumisesta lähipalvelujen suuntaan sekä avohoitopainotteisuuden lisäämisestä.

Palvelujen toimivuuden ja tasa-arvoisen saatavuuden takaamiseksi kehittämisperiaatteena tulee olla tarpeellisten lähipalveluiden turvaaminen.

Palvelujen hallintorakenteiden osalta tavoitteena pitää olla niiden kokonaisvaltainen tarkastelu ja madaltaminen sekä läpinäkyvyyden ja demokraattisuuden vahvistaminen. Työryhmän esityksen keskeinen heikkous on, että siinä halutaan erottaa palvelujen tuottamiseen liittyvä vastuu ja rahoitusvastuu toisistaan.  Pohjois-Savon Vasemmiston mielestä palvelujen tuottamisvastuun ja rahoitusvastuun säilyttäminen yksissä käsissä on demokraattiseen julkiseen palvelutuotantoon liittyvä ydinkysymys. Näiden vastuiden erottaminen toisistaan tuottaa epätaloudellista ja heikosti valvottua rahan käyttöä sekä kasvattaa kustannuksia lisäämällä tarpeetonta hallinnointia, kuten työryhmän esittämä tilaaja-tuottajamalli.

Pohjois-Savon Vasemmisto kiinnittää huomiota myös siihen, että esityksen tehnyt työryhmä koostuu lähes kokonaan asianosaisista virkamiehistä. Kokonaisvaltaisemman palvelutuotannon ja hallintorakenteen tarpeen selvittämiseen tulee saada mukaan myös poliittisten puolueiden, kansalaisjärjestöjen ja palvelujen käyttäjien edustajia.